+32 (0)3 226 04 24

Maandag - zaterdag 10u - 18.30u

RUGZAK ACTIE NIET GELDIG

OP ICE-CLOCK & PROMOTIES

Niet tevreden, geld terug

Of ruilen binnen de 14 dagen

Gratis verzending in België va 59€


Algemene voorwaarden Ice-Watch Store Antwerpen

Ice-Watch Store Antwerpen

Stadsfeestzaal

Meir 78 shop

2000 Antwerpen

+32 (0)3 226 04 26

info@ice-watchantwerp.be

 

Geopend van maandag tot zaterdag van 10u-18.30u

Elke eerste zondag van de maand geopend van 12u-18u

 

 

 


 

 

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke op maat werden ontworpen vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan juwelen, horloges en gerelateerde welke op maat werd(en) samengesteld. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave.

 

1. Toepasselijkheid

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Ice-Watch Store Antwerpen': PlanetOnline bvba, met zetel te Meir 78 shop 208, 2000 Antwerpen, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0832.566.242.

 

'Koper': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ice-Watch Store Antwerpen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

 

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. Ice-Watch Store Antwerpen behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Ice-Watch Store Antwerpen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. Ice-Watch Store Antwerpen kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. Ice-Watch Store Antwerpen is bereikbaar via ‘info@ice-watchantwerp.be’.URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Ice-Watch Store Antwerpen, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

 

2. Informatie en overeenkomsten


Ice-Watch Store Antwerpen besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website.

 

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Ice-Watch Store Antwerpen en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Ice-Watch Store Antwerpen gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

 

3. Prijzen


Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Deze speciale aanbiedingen kunnen onder geen beding gecombineerd worden met een kortingcode of gerelateerde acte. De Koper is de prijs verschuldigd die Ice-Watch Store Antwerpen in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Ice-Watch Store Antwerpen worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

 

4. Betaling


De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weegegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan bewerkstellingen, bepaalt Ice-Watch Store Antwerpen een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer WatchPlanetOnline na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur ov ergedragen worden aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die WatchPlanetOnline, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

 

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Ice-Watch Store Antwerpen is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

 

5. Levering


Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

 

Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. Ice-Watch Store Antwerpenn biedt u verschillende manieren van levering, met name via bpost, op deze manier ontvangt u uw bestelling via de post (http://www.bpost.be/), via een koerierdienst, of u kan uw bestelling persoonlijk ophalen in de maatschappelijke zetel te Meir 78, 2000 Anwterpen. Ice-Watch Store Antwerpen doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Ice-Watch Store Antwerpen neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.  Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Producten die niet meer in stock zijn, kunnen worden besteld. Ingeval van bestelling, dient rekening te worden gehouden met een levertermijn van maximaal 30 dagen na bestelling. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, Ice-Watch Store Antwerpen daarvan binnen de zeven (7) werkdagen op de hoogte brengen. Alle meldingen over een levering die niet op tijd aangekomen dienen per e-mail te worden aangegeven via info@ice-watchantwerp.be. Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, accessoires en gebruiksaanwijzing inbegrepen.

 

Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

 

6. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude


Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt Ice-Watch Antwerpen samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Ice-Watch Store Antwerpen meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Ice-Watch Store Antwerpen worden ingeroepen.

 

7. Gebreken en klachtindiening


De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

 

Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Ice-Watch Store Antwerpen schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder.  Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

 

De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Ice-Watch Store Antwerpen is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

 

8. Omruiling


De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke op maat werden ontworpen vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan juwelen, horloges en gerelateerde welke op maat werd(en) samengesteld. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave.

 

Een retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Gebruiker, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn van de garantieverlening, moet de klant het product terugsturen naar Ice-Watch Store Antwerpen en een retour document aanvragen via info@ice-watchantwerp.be.

 

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Ice-Watch Store Antwerpen binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan Ice-Watch Store Antwerpen betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

 

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper.

 

9. Garantie


Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Ice-Watch Store Antwerpen geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper Ice-Watch Store Antwerpen hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

 

10. Overmacht


In geval van overmacht is Ice-Watch Store Antwerpen niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Ice-Watch Store Antwerpen is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

 

11. Intellectuele eigendom


Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Ice-Watch Store Antwerpen . Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

12. Verwerking persoonsgegevens


De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de Ice-Watch Store Antwerpen website.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Ice-Watch Store Antwerpen, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.